/ubezpieczenia-zycie

WYPEŁNIJ FORMULARZ


ODDZWONIMY DO CIEBIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie

ŻYCIE

W swojej ofercie posiadamy wszystkie produkty oferowane przez PZU Życie S.A.

PLAN NA ŻYCIE

Dla kogo?

Ubezpieczenie dla osób przezornych, dbających o swoją finansową przyszłość (np. na emeryturze), dla osób potrzebujących ochrony ubezpieczeniowej na wypadek swojej śmierci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego rodziny lub zabezpieczenia kredytu dla banku, oraz dla wszystkich chcących regularnie inwestować oraz oszczędzać na dowolne przez siebie wybrane cele, takie jak: edukacja dzieci, budowa domu, podróże czy hobby.

Korzyści

Umowa zapewnia potrójną korzyść – daje ochronę ubezpieczeniową, możliwość oszczędzania i szansę inwestowania. Jej elastyczność pozwala na dopasowanie poszczególnych elementów do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych ubezpieczającego. Już od pierwszej rocznicy umowy można wystąpić o podwyższenie albo obniżenie sumy ubezpieczenia, od drugiej rocznicy umowy raz na 4 lata przysługuje prawo do czasowego obniżenia wysokości składki (aż do 50% i przez okres do 12 miesięcy), lub czasowego zawieszenia jej opłacania (aż do 6 miesięcy). Inwestowanie zgodne z osobistymi preferencjami zapewniają 40 wyselekcjonowane fundusze oraz 3 gotowe strategie modelowe. Regularne wpłacanie środków daje możliwość uśredniania ryzyka inwestycyjnego poprzez nabywanie udziałów jednostkowych funduszy w różnej cenie. W każdej chwili można też zmieniać wybraną strategię inwestycyjną, zarówno dla nowych wpłat jak i dla środków już zainwestowanych. Nadwyżkę finansową można w każdej chwili wpłacać na rachunek dodatkowy, aby mieć swobodny dostęp do zgromadzonych środków. Wgląd do rachunku przez Internet daje możliwość monitorowania zmian, oraz łatwy i wygodny sposób do składania dyspozycji. Przy przenoszeniu środków pomiędzy funduszami nie ma podatku od zysków kapitałowych; podatek pobierany jest dopiero przy wypłacie środków z umowy ubezpieczenia. Umowa daje korzyści prawne i podatkowe; można wskazać dowolne osoby uposażone (niekoniecznie spokrewnione), które w przypadku śmierci ubezpieczonego otrzymają świadczenie z pominięciem uciążliwego postępowania spadkowego, oraz bez konieczności odprowadzenia podatku od spadków i darowizn.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycie przez ubezpieczonego 85 roku życia.

OWU_PZU PLAN NA ZYCIE.pdf


PZU TWOJA OCHRONA

Dla kogo?

Terminowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób poszukujących ochrony swojego życia na ustalony czas (najczęściej na okres spłaty kredytu lub innych terminowych zobowiązań finansowych), a także dla osób chcących oddzielić zabezpieczenie życia od inwestycji oraz dla wszystkich, których dochody są źródłem utrzymania całej rodziny.

Korzyści

Podstawową zaletą jest zabezpieczenie terminowych zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki i tym podobne. Ubezpieczenie charakteryzuje się dużą elastycznością w ustalaniu okresu ubezpieczenia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Daje też możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe, pozwalające dopasować umowę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe (utrzymanie dotychczasowego standardu życia) dla rodziny i najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z umowy PZU Twoja Ochrona jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego. Umowa ubezpieczenia działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Ponadto suma ubezpieczenia może być podwyższana o wskaźnik indeksacji w celu urealnienia wartości świadczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem polisy jest śmierć osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa działa już od następnego dnia po wpłaceniu kwoty na poczet ochrony tymczasowej i podpisaniu wniosku.

OWU_PZU TWOJA OCHRONA.pdf


Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.) . Minimalna liczba pracowników konieczna do zawarcia umowy ubezpieczenia to 30 osób związanych formalnie z zakładem pracy (ubezpieczającym). Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Korzyści

Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony (1 rok) z automatycznym przedłużeniem na następny rok za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Ubezpieczenie pełni funkcję ochronną (bez uwzględnienia możliwości gromadzenia kapitału). Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres wiekowy - do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:

1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy.

2. na wypadek śmierci członków rodziny:

 • małżonka,
 • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka,
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego.


3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,

4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,

5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:

 • operacji chirurgicznej,
 • leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus,
 • leczenia specjalistycznego,
 • zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • doraźnej ochrony medycznej.

6. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:

 • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • poważnym uszkodzeniem ciała,
 • złamaniem kości,
 • trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ciężką chorobą.

7. na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego. Również poszerzenie zakresu ubezpieczenia nie wymaga badań medycznych. Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych. Warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom.
Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.
Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń oraz liczby wieku, płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.

OWU_GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNICZE TYP P PLUS.pdf

WSPÓŁPRACUJEMY Z